PIAST SZCZECIN AKADEMIA SIATKÓWKI

Przygoda z piłką siatkową nie rozpoczyna się na światowych parkietach lecz ma swój początek w wieku szkolnym. Wierzymy, że wśród najmłodszych adeptów siatkówki oraz mini siatkówki kryją się talenty, które w przyszłości będą mogły rozbłysnąć na ligowych boiskach.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Miejskiego Klubu Sportowego Piast SzczecinZajęcia ruchowe z elementami piłki siatkowej odbywają się na obiektach znajdujących się w Szczecinie.

Podopieczny uczestniczy w zajęciach pod nadzorem wykwalifikowanej kadry .

Podopieczny ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym, rekomendowanym przez klub opatrzonym jego logo.

Osoby uczestniczące w zajęciach są podzielone na grupy szkoleniowe, podział grup jest związany z wiekiem podopiecznych oraz ich umiejętnościami.

Zajęcia odbywają się w okresie od września do czerwca, dwa razy  w tygodniu lub raz w tygodniu po 60 minut, o ustalonej godzinie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresów, w  których nie pracują szkoły.

Zasady płatności

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej określona jest uchwałą zarządu.

W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa opłata członkowska jest niższa o 10 zł (sł. dziesięć złotych)

Składka członkowska płatna jest z góry za miesiąc,  przelewem na konto do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy klubu Bank Pekao 83 1240 3969 1111 0010 7550 1621

Wpłata powinna zawierać w tytule imię i nazwisko podopiecznego, miesiąc oraz adres hali, w której odbywają się zajęcia.

Brak opłaty członkowskiej w terminie uprawnia klub do niedopuszczenia podopiecznego do zajęć do czasu jej uregulowania.

Oświadczenie o stanie zdrowia

Niniejszym oświadczam, że zdrowie podopiecznego umożliwia mu uczestnictwo w zajęciach będących przedmiotem niniejszego regulaminu.

Opiekun prawny zobowiązany jest do kontroli stanu zdrowia podopiecznego przez lekarza w celu weryfikacji oświadczenia złożonego powyżej oraz dokonywania sprawdzeń kontrolnych stanu zdrowia podopiecznego raz na 6 miesięcy.

Oświadczam również, że jestem świadom ryzyka jakie wiąże się z uprawianiem tej dyscypliny sportu oraz, że dziecko uczestniczy w zajęciach tylko i wyłącznie na moją odpowiedzialność.

Postanowienia dodatkowe

Wszelkie informacje dotyczące zajęć i ich organizacji zamieszczane są na stronie internetowej klubu (www.piastszczecin.pl)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji klubu środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, media społecznościowe ), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)Oświadczenie do umów i deklaracji


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy „PIAST” Szczecin, ul. E.Plater 80/5, 71-632 Szczecin wpisane do rejestru stowarzyszeń, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Szczecin.

2. Miejski Klub Sportowy „PIAST”  Szczecin nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem http://www.piastszczecin.pl/index.php/kontakt
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO dostępna pod adresem: www.piastszczecin.pl/rodo

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem/-am się z klauzula informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w zakresie wskazanym powyżej.

   
    ……………………………………………………………….
          (data i podpis rodzica/opiekuna)


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji klubu środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, media społecznościowe ), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

    ……………………………………………………………….
          (data i podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę do wykorzystania wizerunku podopiecznego utrwalonego na zdjęciach lub materiałach wideo podczas uczestnictwa w zajęciach sportowych do celów marketingowych, promocyjnych i informacyjnych przez klub, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)


    ……………………………………………………………….
          (data i podpis rodzica/opiekuna)