PIAST SZCZECIN AKADEMIA SIATKÓWKI

Przygoda z piłką siatkową nie rozpoczyna się na światowych parkietach lecz ma swój początek w wieku szkolnym. Wierzymy, że wśród najmłodszych adeptów siatkówki oraz mini siatkówki kryją się talenty, które w przyszłości będą mogły rozbłysnąć na ligowych boiskach.

STATUT

                                                       Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” Szczecin

                                                                                     Rozdział I

                                                                           Postanowienia Ogólne

                                                                                            § 1

Miejski Klub Sportowy Piast Szczecin zwany dalej klubem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej , zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli, sympatyków i sponsorów mający na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację piłki siatkowej. Klub używa nazwy skróconej MKS „Piast” Szczecin.

                                                                                            § 2

Terenem działania klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą klubu jest miasto Szczecin. Dla realizacji celów statutowych klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

                                                                                          

                                                                                            § 3

1.Klub działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej  ( Dz. U. z 2001r. nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. nr 155, poz. 1298 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2.Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Urząd Miasta Szczecina.

3.Klub jest stowarzyszeniem inicjatyw społecznych turystyki i sportu. 

4.Klub może być członkiem regionalnych i ogólnopolskich związków sportowych

                                                                                          § 4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych ustala zarząd klubu.

Rozdział II

                                                                           Cel i środki działania

                                                                                            § 5

Celem klubu jest:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2.Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki siatkowej.

3.Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży uprawiających piłkę siatkową.

4.Działalność na rzecz popularyzacji piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

5.Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe.

6.Reprezentowanie miasta i powiatu szczecińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego w imprezach sportowych na terenie kraju do imprez rangi Mistrzostw Polski oraz świata.

7.Realizacja programu rozwoju piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży.

8.Pomoc społeczna, organizacja czasu, zapobieganie patologii.

9.Działalność charytatywna.

10.Ochrona i promocja zdrowia.

                                                                                            § 6

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1.Współpracę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Wojewódzkimi Związkami Piłki Siatkowej i innymi podmiotami działającymi na rzecz piłki siatkowej.

2.Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej międzynarodowej.

3.Organizowanie turniejów, zawodów i imprez integracyjnych popularyzujących piłkę siatkową.

4.Organizowanie szkolenia zawodników uprawiających piłkę siatkową.

5.Organizowanie i obsługa obozów sportowych.

6.Promocję sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu.

7.Integrowanie środowiska siatkarskiego.

8.Organizowanie szkoleń i kursów trenerskich, instruktorskich, sędziowskich służących promocji celów statutowych klubu.

9.Wydawanie publikacji związanych z działalnością statutową klubu.

                                                                                       § 7

Klub opiera swoją działalność statutową przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy i wolontariuszy.

                                                                                       § 8

1.Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności klubu.

2.Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

                                                                                Rozdział III

                                                         Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki

                                                                                         § 9

Członkowie klubu dzielą się na:

1.Członków zwyczajnych,

2.Członków wspierających,

3.Członków honorowych.

                                                                                           § 10

1.Członkami zwyczajni klubu mogą zostać osoby, które złożą pisemną deklarację, zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia oraz będą uiszczać składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie mogą zostać członkami klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Małoletni uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

2.Członkami wspierający Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Stowarzyszenia.

3.Członkami honorowi mogą zostać osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju piłki siatkowej i klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie klubu na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym w kwestii realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.Uczestnictwa w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym zgodnie z § 10 ust. 1 niniejszego statutu.

2.Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz klubu.

3.Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez klub.

4.Korzystania z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych przez Zarząd klubu.

5.Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd klubu.

                                                                                            § 12

Członkowie wspierający mają prawo do:

1.Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach klubu.

2.Zgłaszania wniosków i propozycji wobec właz klubu.

3.Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd klubu.

                                                                                           § 13

1.Do obowiązków wszystkich członków należy:

a) branie czynnego udziału w działalności klubu,

b) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz klubu,

c) dbanie o sprzęt i urządzenia klubu,

d) troska o dobro i rozwój klubu,

2.Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a) godne reprezentowanie barw klubu,

b) regularne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd klubu.

3.Do obowiązków członków spierających należy spełnianie zadeklarowanych świadczeń na rzecz klubu.

                                                                                            § 14

1.Członkostwo w klubie ustaje poprzez:

a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

-umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz klubu,

-nie branie udziału w działalności statutowej klubu przez okres 6 miesięcy z nieuzasadnionych powodów,

-działanie na szkodę klubu,

-utrata praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

c) rozwiązanie się klubu,

2.Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

                                                                                  Rozdział IV

                                                         Władze klubu oraz ich organizacja

1.Władzami klubu są:

1) Walne Zebranie Członków,

2)Zarząd,

3)Komisja Rewizyjna.

2.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

3.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków klubu.

4.Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

5.W przypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka władz klubu w trakcie kadencji,  skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

                                                                                            § 16

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą klubu.

2.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalenie programów działalności klubu: organizacyjnej, sportowej i finansowej,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

3) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku nie przewidzianym w § 14 ust. 2,

5) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian,

6) podejmowanie  uchwał o rozwiązaniu klubu i przeznaczeniu jego majątku,

7) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków klubu lub takich, dla których statut nie ustala właściwości innych władz klubu.

                                                                                            § 17

1.Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do dnia 30 czerwca każdego roku.

2.Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek komisji rewizyjnej,

c) na wniosek ¾ liczby członków klubu.

4.W zawiadomieniu wskazuje się pierwszy oraz ewentualny drugi termin Walnego Zgromadzenia. Drugi termin może być  zwołany w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż tego samego dnia na 30 minut po pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia.  Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebranego, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5.Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.

6.Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

                                                                                           § 18

1.Walne Zebranie Członków jest prawomocne:

a) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków,

b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. W walnym Zebraniu klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązaniu klubu mogą być podjęte tylko wtedy gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

                                                                                            § 19

1.Zarząd klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, którzy wybierają spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza. Pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

3.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

4.W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników klubu.

                                                                                         § 20

Do kompetencji Zarządu należy:

1.kierowanie działalnością klubu,

2.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3.podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

4.uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5.składanie sprawozdań z działalności klubu,

6.zarządzanie majątkiem i funduszami klubu,

7.określanie wysokości składek członkowskich oraz trybu jej uiszczania,

8.reprezentowanie klubu na zewnątrz,

9.pozyskiwanie środków finansowych na działalność klubu,

10.uchwalanie regulaminów wewnętrznych klubu niezastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy,

11.powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

                                                                                          § 21

1.Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków klubu.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością zwykłą głosów przy obecności wszystkich jego członków.

3.Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

                                                                                           § 22

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności klubu.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

3.Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie klubu.

5.Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności klubu, określenie terminów i sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania klubu względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami klubu, działań Zarządu.

                                                                                           § 23

1.Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania,

b) ustania członkostwa w klubie,

c) zrzeczenia się udziału w tych organach,

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

2.W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

                                                                                      Rozdział V

                                                                                 Wyróżnienia i kary

                                                                                           § 24

Za aktywny udział w realizacji zadań klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd.

                                                                                        

 

                                                                                           § 25

1.W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,

d) skreślenia z listy członków klubu.

2.Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania klubu jest ostateczna.

                                                                               Rozdział VI

                                                                         Majątek i fundusze

                                                                                           § 26

1.Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3.Środki finansowe na realizację zadań statutowych klubu uzyskuje się z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, zapisów i spadków,

c) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,

d) ofiarności publicznej,

e) oraz innych źródeł.

                                                                                           § 27

Klub nie może:

1.Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków klubu, członków organów klubu, pracowników klubu oraz  osób,  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.Przekazywać swojego majątku na rzecz członków klubu, członków organów klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.Wykorzystywać swego majątku na rzecz członków klubu, członków organów klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu klubu.

4.Dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie klubu, członkowie organów klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

                                                                                           § 28

1.W zakresie wynikającym z działalności statutowej klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.Do dokonywania czynności prawnych w imieniu klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

                                                                                    Rozdział VII

                                                  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

                                                                                           § 29

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu klubu przez Wlane Zebranie wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku klubu.

3.Jeżeli uchwała , o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 08 październik 2013 r.